Nissan Sakura EV K-Car 電動車

日本明星松隆子親自試駕 Nissa Sakura K-Car EV 電動車, 售價介於 2,333,100~2,940,300 日圓起 (約合新台幣 54~68 萬元起), 可行駛里程大約在 180KM 左右。

官方網站:Nissan Sakura EV K-Car

Similar Posts